"ปัญญาคือความรอบรู้ส่วนหนึ่ง แล้วก็ปัญญาก็คือพลังอย่างหนึ่งที่อาศัยความรอบรู้นั้น มาทำให้แก้ปัญหาได้ แล้วปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือความเฉลียวฉลาดของ บุคคล... ปัญญานี้ถ้าดูในทางธรรมะ ก็เป็นพลังอันหนึ่ง และเป็นพลังที่สุดยอด
           ในตำราว่าไว้อยู่ในพลัง ๕ อย่าง คือ ต้องมีศรัทธาก่อน แล้วมีวิรยะ มีสติ มีสมาธิ และมีปัญญา ถ้ามีพลัง ๕ แล้ว เราจะมาประกอบการที่เราจะทำได้สำเร็จทุกอย่าง สำหรับในทางธรรมะ โดยมากก็พูดถึงที่จะหาความจริง
           หาความสุขที่ถาวร แต่ถ้านำมาใช้ในการขบปัญหาอื่นๆ ก็ใช้ได้เหมือนกัน จึงว่าคนที่อยากจะช่วยส่วนรวมนั้น ถ้าประกอบด้วยพลัง ๕ นี้ และจนที่สุดมีถึงขั้นปัญญา ก็เป็นปัญญาชน ในทางวิปัสสนาหรือในทางธรรมะอีกอย่างหนึ่ง
           ทางปฏิบัติก็มีว่ามี ๓ ขั้น มีศีล สมาธิ และปัญญา ในที่สุดปัญญานี้ก็เป็นสุดยอดของเครื่องมือของพลังที่จะนำมาใช้สำหรับให้ได้จุดประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่จะมี"

                       พระบรมราโชวาทตอนหนึ่งพระราชทานในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงดนตรีที่
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

เข้าสู่หน้าหลัก