สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายของตราประจำโรงเรียน
รูปลายไทย  แสดงถึง  เอกลักษณ์ของความเป็นไทย
อักษรย่อ  บ.ม. ย่อมาจากคำว่า “บ้านห้วยม่วง”
คำขวัญ  เรียนดี  มีวินัย  กายใจสมบูรณ์
สีแดง  ขาว  น้ำเงินบนตราประจำโรงเรียน   หมายถึง  ความรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์