วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญาการศึกษา  ความรู้  คู่คุณธรรม
          ความรู้  หมายถึง  นักเรียนต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ฝึกให้เกิดทักษะ  สามารถนำความรู้
มาใช้ในชีวิตประจำวัน  ศึกษาต่อ  และพัฒนาตนเองได้เหมาะสมกับวัย
          คุณธรรม หมายถึง  การมีคุณธรรมประจำใจ  ควบคู่กับการเรียนรู้  ได้แก่  ความขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด 
มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ำใจ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข