พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ ( Mission )
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมชั้นนำอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักโรงเรียนเป็นฐาน
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
เป้าหมาย ( Goal )
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
สถานศึกษาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น