ปฐมวัย

นางพรพิมล วงษ์เคลือบ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3