กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจีนนา แย้มวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิโรจน์ ปู่อู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6