กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤษณา ทิมนต๋า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณัฐภรณ์ หม่อนกันทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2