กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชฎาภรณ์ ต๊ะสุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางจามรี อุดด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5