กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจุมพล นวลสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1