กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวิมล บุญเม่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2